Vrijwilligersbeleid

Doelstelling en organisatie

Missie van Burennetwerk
Burennetwerk wil een bijdrage leveren aan het welzijn van buurtbewoners door hen te helpen met kleine hand- en spandiensten en zij treedt zo nodig in overleg met organisaties en platforms om buurtbewoners een stapje verder te helpen. Dit doet Burennetwerk door middel van de inzet van vrijwilligers.

Visie van Burennetwerk
Het contact tussen bewoners en de vrijwilligers is op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid . We zijn allemaal elkaars naaste. Daar horen bij : betrokkenheid (op elkaar) en eigen verantwoordelijkheid, respect en open staan voor de ander. En kijken waar een helpende hand geboden kan worden, en dat ook realiseren.

Kernwaarden
Verbinding. Wederzijdse inspiratie. Er zijn voor de ander.

Wat doet Burennetwerk?
Natuurlijk zijn er al buurten in Gouda waar mensen elkaar helpen. Voor mensen zonder sociaal netwerk is de stap om hulp te vragen - al is het maar voor iets kleins- soms moeilijk. Daarom is Burennetwerk er ook voor hen. Ook zij kunnen met hun vragen terecht bij Burennetwerk . Burennetwerk kijkt samen met hen naar passende mogelijkheden.

Hoe werkt het Burennetwerk?
Matchmakers matchen hulpvragers met hulpbieders. Oftewel zij zitten een dagdeel per dag achter hun PC en met hun telefoon klaar om vragen van mensen te beantwoorden en te zien of de vragen gematcht kunnen worden met een hulpbieder.
De hulpbieders, die zich aandienen worden gescreend door de Buurtcontactpersonen. Zij nemen met de hulpbieders contact op en stellen de juiste vragen om na te gaan of de hulpbieder geschikt is.
Na het uitvoeren van de eerste of tweede klus wordt door de Buurtcontactpersoon gevraagd of de hulpbieder met plezier heeft gewerkt. Ook de hulpvrager wordt gevraagd naar zijn/ haar ervaringen met de hulpbieder.
Mocht het zo zijn dat de hulpbieder niet voldoet aan de gestelde eisen (zie eisen) of blijkt dat na de eerste hulp dat de hulpbieder zich niet positief opstelt dan worden de aangeboden diensten stop gezet.

Vrijwilligers
Burennetwerk Gouda is (altijd) op zoek naar vrijwilligers die iets willen beteken voor hun medemens. Zij kunnen bijvoorbeeld een helpende hand bieden bij dagelijkse bezigheden zoals:
Kinderen van en naar school brengen
Oppassen op kinderen
Thuis kinderen helpen met hun huiswerk
Kinderen naar de sportvereniging brengen
Ontspannen: zwemmen, wandelen o.i.d. met kinderen

Welke eisen worden gesteld aan vrijwilligers?
1.
Bereid om regelmatig een klusje te doen in de vorm zoals hierboven is
     aangegeven.
2.
Met liefde en betrokkenheid de klus klaart.
3.
Zo gewenst niet eenmaal maar meerdere malen de hulpvrager helpen.
4.
De kernwaarden: Verbinding, wederzijds respect en er zijn voor de ander,
     onderschrijft.
5.
Verstrekt de VOG aan de Buurtcontactpersoon
6.
Ondertekent de gedragscode van Burennetwerk
De vrijwilligers die direct hulpvragers helpen krijgen geen beloning voor de bewezen dienst.
De hulp is altijd gratis.

Werving
De vrijwilligers werft het bestuur d.m.v. advertenties in kerkelijke bladen, de Goudse Post, sociale media zoals Facebook, de website en door mond-tot-mondreclame.

Begeleiding
De Buurtcontactpersonen zijn (eind)verantwoordelijk voor de aanstelling, begeleiding van de vrijwilligers. Een vrijwilliger kan de Buurtcontactpersoon hierop aanspreken. Tot slot kan iedere vrijwilliger contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de stichting.

Behouden van vrijwilligers
Bestuur, matchmakers en buurtcontactpersonen spannen zich in om een positieve, stimulerende en sociale omgeving te creëren, waarin een vrijwilliger zich kan ontplooien en plezier aan zijn werk kan ontlenen. Betrokkenheid bij organisatie en dienstbaarheid aan de hulpvragers zijn hierin de belangrijkste waarden. De buurtcontactpersonen houden de lijntjes met de hulpvragers kort zodat zij gehoord worden. Het sociale aspect wordt extra benadrukt door een jaarlijkse vrijwilligersavond.
 
Gedragscode is?
Beleefdheid, respect, nakomen van afspraken, terugkoppeling naar buurtcontactpersoon als het nodig is.
Gedragskode: