Reglement Burennetwerk Gouda

De onderstaande artikelen komen overeen met de artikelen in de statuten


Artikel 5. Lid 8. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Van elke bestuursvergadering zal een verslag worden gemaakt, dat na goedkeuring van het bestuur, doorgestuurd worden naar participanten en leden van het Diaconaal Platform.
Artikel 9. Deelnemers
Er zijn twee categorieën deelnemers:
De participanten zijn:
De Diaconie van de Hervormde Gemeente
De Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gouda
De Diaconie van het Apostolisch Genootschap te Gouda;
De Diaconie van de Vrije Evangelische Gemeente te Gouda;
De Diaconie van de CGK Christelijke Gereformeerde Kerk te Gouda;
De Diaconie van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Gouda.

De sympathisanten zijn:
RK.kerk te Gouda
Rafaël Gemeenschap Gouda

De participanten kunnen te allen tijde uittreden. Van de uittreding wordt schriftelijk melding gedaan aan het bestuur van de Stichting Burennetwerk Gouda.


Toezicht

De participanten kunnen bij het ontstaan van onderlinge conflicten in het bestuur of bij financiële malversaties e.d. ingrijpen. Dit kan onder andere plaats vinden  door een gesprek met:
a. een gesprek met een afvaardiging van de participanten.
b. Als vorenbedoeld gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt kunnen de participanten
    een commissie van wijze mannen en vrouwen benoemen, die onderzoek doen en met
    verplicht op te volgen aanbevelingen komen naar de participanten.

Vrijwilligers

Bestuursleden zie artikel 4 lid 1
Matchmakers
Via de Matchmakers worden buren met een hulpvraag aan buurtgenoten (‘Goede Buren’) gekoppeld. Matchmakers worden aangesteld voor minimaal één dagdeel per week, voor minimaal één jaar.
Buurtcontactpersonen:
De Buurtcontactpersonen worden aangesteld om op te treden namens de stichting bij het onderhouden van contacten met Goede Buren en met hulpvragers. Zij worden voor onbepaalde tijd aangesteld en zij zijn deels zelfsturend en worden deels door de matchmakers aangestuurd.
Goede Buren:
Hulpbieders (ook wel Goede Buren genoemd) worden na kennismaking en geschikt bevinding door de Buurtcontactpersoon opgenomen in de vrijwilligersdatabase.