2016

Wat doet Burennetwerk Gouda
          

Burennetwerk Gouda is een praktisch hulpmiddel om vraag en aanbod van eenvoudige hulp bij elkaar te brengen. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Gouda en zoekt de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, diaconale stichtingen en maatschappelijke organisaties.
We willen meewerken aan een stad waar mensen naar elkaar omzien.
Wij bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden, zoals:
    • even wandelen of met de rolstoel eropuit;
    • samen een kopje koffie drinken;
    • bezoek aan een zorgloket of arts;
    • klusjes in en om het huis;
    • hulp bij het invullen van documenten;
    • ondersteuning van mantelzorgers.

Waar werken wij
Burennetwerk Gouda heeft een groeiend netwerk. Indien we de cliënt, dierbare of kennis niet kunnen helpen, proberen we de hulpvraag door te verwijzen naar een andere (vrijwilligers)organisatie.
Bestuur
Het bestuur en de bijbehorende functieverdeling bestaat uit:
Gerard Schotanus
Voorzitter
Jan Zeer
          Secretaris
Dick Dreschler
Penningmeester
Annemarie Cats-Stolk
PR / bestuurslid
Alie de Ronde-ten Kate
Matchmaker /bestuurslid
Afscheid
In 2016 hebben Cees van Gelder Matchmaker en Paula Luiten coördinator voor de buurtcontactpersonen afscheid genomen van het Burennetwerk.  
Gelukkig hebben Petra Vennink , Ria Dam en Raymond Oosterbaan kunnen verwelkomen in ons team van Matchmakers.

Terugkoppeling VIP (Vrijwilligers informatie punt)
Op woensdag 16 maart 2016 zijn een Matchmaker en iemand van het bestuur uitgenodigd bij het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) te Gouda. Het was een plezierige bijeenkomst waar we voornamelijk elkaars achtergronden van de stichtingen hebben toegelicht. Zorg voor Elkaar is een initiatief van de gemeente Gouda en is een digitale online marktplaats voor vrijwillige hulp. Het grote verschil met het Burennetwerk is dat alle hulpvragen digitaal worden ingevoerd, zonder matchmakers. Dit heeft als nadeel dat de hulpvragen die open blijven staan na 3 maanden automatisch worden verwijderd. Als er een hulpvraag is die niet kan worden opgelost wordt deze doorverwezen naar het Burennetwerk Gouda. Ze zijn zeer tevreden over onze werkwijze.

Terugkoppeling  Goudse Adviesraad Sociaal Domein
Het bedrijf “Elkander” is bezig een digitale sociale kaart te maken voor Gouda, waar informatie te vinden is over: de wet maatschappelijke ondersteuning, zorg, opvoeden en werk en inkomen. Het beheer en de database heet INVIS. Op 7 april 2016 was er een voorlichtingsdag hoe de sociale kaart zal worden ingezet. Alle gegevens van het Burennetwerk zijn ingevuld in het systeem. Hier mee is het in de toekomst mogelijk via de website van de gemeente Gouda (https://www.socialekaartgouda.nl/) ons te vinden. Om de gegevens over het Burennetwerk up to date te houden hebben we afgesproken 2 maal per jaar de gegevens te actualiseren.

PR. flyers ,facebook en nieuwsbrief
Er zijn dit jaar nieuwe flyers gedrukt. De nieuwe flyer zal niet heel veel verschillen van de oude flyer, enkele kleine aanpassingen zoals nieuwe foto, nieuwe leus, nieuw telefoonnummer en bankrekeningnummer zijn toegevoegd.
Van belang is dat we deze op de juiste locaties leggen zodat iedereen weet wat de betekenis is van BurennetwerkGouda.
Voor het op de kaart zetten van het Burennetwerk gebruiken we onze website, stukken in de krant, het kerknieuws , facebook , wijkkranten en onze nieuwsbrief (2x per jaar).

Donaties
We krijgen regelmatig geld van de verschillende kerkelijke gemeenten vanuit collectes We willen deze kerkelijke gemeenten bedanken voor hun giften.

Vrijwilligers bijeenkomst 4 juli
Een lid van het bestuur heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Deze samenkomst stond vooral in het teken van netwerken met andere organisaties. Met als doel hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Zo is er gesproken met mensen van Stichting Present, deze stichting stuurt veel hulpvragen door aan het Burennetwerk.

Verslag cursus HIP voor de Matchmakers op 22 september.
Op 22 september heeft het HIP (Hulp in Praktijk) een cursus gegeven voor alle Matchmakers. Om meer inzicht te krijgen over het computersysteem waar de matchmakers mee werken.
Tevens zijn er enkele aanpassingen aangebracht in het computersysteem om deze sneller en efficiënter te maken.

Verbindingsbeurs op 24 september en 8 oktober 2016 in Gouda- Oost en -West
Op 24 september 2016 en op 8 oktober 2016 was er een Verbindings- Gezondheidsbeurs voor Gouda- Oost en Gouda- West.
De flyers die we hebben gekregen zijn geplaatst op Facebook van het Burennetwerk.
Enkele leden van het bestuur waren daarbij aanwezig. Er waren veel allochtonen vrouwen en kinderen van Turkse achtergrond. We hebben goede gesprekken gehad met verschillende mensen. Wellicht kunnen daar hulpvragen uitkomen. Dit gaf de gelegenheid om meer bekendheid van het Burennetwerk te geven voor deze mensen.

Beursvloer Gemeente Gouda
Op 10 november 2016 waren we ook vertegenwoordigd op “De Beursvloer”. Het is voor bedrijven een middel om invulling te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Ze leveren zo een bijdrage aan de Goudse samenleving en versterken hun imago. Maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om in korte tijd veel bedrijven te spreken. Daarbij kunnen ze een vraag of een klus onder de aandacht brengen die alleen niet of moeilijk uitvoerbaar is.
We krijgen als Burennetwerk wel eens opdrachten, we zien wel toepassingen voor het Burennetwerk.

Ontmoetingsdag 29 oktober
Enkele leden van het bestuur waren aanwezig op de ontmoetingsdag op 29 oktober 2016. Het thema "Vluchteling in de stad" stond centraal deze dag.
Om 11 uur opende de burgemeester Schoenmaker de dag. Er waren 10 verschillende workshops / activiteiten van creatief iets maken of luisteren naar gedichten, dialoog, informatiemarkt tot sport & spel en een stemshow kinderrechtentop voor

ANBI status
In 2016 heeft het Burennetwerk Gouda haar ANBI status ontvangen.
Burennetwerk Gouda voldoet aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status verkrijgt een stichting wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status geeft een organisatie fiscale en financiële voordelen.
In onderstaande punten vermeldt Burennetwerk Gouda benodigde informatie als bewijs dat zij voldoet aan de ANBI.
Beschrijving doel, missie en bestaansreden van Burennetwerk Gouda.
Actueel beleidsplan.
Inzage in de financiële huishouding.
Bestuurssamenstelling
Zie http://burennetwerkgouda.nl/anbi.html

Exploitatierekening 2016
Kosten
  Begroot 2016
Werkelijk 2016
Begroot 2017
Coördinator
0,00
    
   3.185,00
   
        0,00
Database
       
    1.000,00
           370,51
       1.000,00
Marketing en communicatie
              2.000,00
           211,07
       2.000,00
Ondersteuning vrijwilligers
              2.000,00
               0,00
       2.000,00
Samenwerkingspartners
                    0,00
               0,00
             0,00
Website
                         
               2.000,00
         1.000,00
       2.000,00
Onkostenverg vrijwilligers
               2.000,00
         1.153,63
       2.000,00
Overige onkosten
               
               4.000,00
         1.437,39
       4.000,00
onvoorzien
                    9
               1.000,00
               0,00
       1.000,00
Totaal
                                           14.000,00
         7.357,60
     14.000,00

opbrengsten

Giften
 0,00
            184,82
             0,00
Subsidie
5.000,00
5.000,00
  5.000,00
Bijdragen kerken
9.000,00
3.621,23
 
  9.000,00
Overig
   202,29

Totaal
   14.000,00
9.008,34
14.000,00

Saldo
                                                   0,00
          1.650,74
             0,00


Aantallen hulpvragen en gerealiseerde ‘matches’
 

Aantal Matches = het aantal succesvol gekoppelde hulpvragen aan een vrijwilliger
In het jaar 2016 zijn er 294 hulpvragen ingediend. Waarvan er dus 211 succesvol gekoppeld aan een hulpvraag.

Aantal hulpvragen per hulpcategorie
Bezoeken
54
18,4%
27
Hulp in de tuin
30
10,2%
22
Er op uit
25
8,5%
10
Hulp bij dingen ophangen
21
7,1%
16
Hulp bij computer/techniek
18
6,1%
15
Wandelen
18
6,1%
13
Hulp bij elektraklusjes
14
4,8%
11
Vervoer naar ziekenhuis/arts/tandarts
14
4,8%
9
Mankracht
12
4,1%
9
Hulp bij boodschappen
11
3,7%
6
Hulp bij opruimen/ordenen
10
3,4%
7
Hulp bij verven
10
3,4%
6
Voedselpakket ophalen
10
3,4%
8
Hulp bij administratie
8
2,7%
7
Hulp bij meubels in elkaar zetten (bouwpakketten)
8
2,7%
7
Hulp bij schoonmaken
7
2,4%
3
Hulp bij behangen
5
1,7%
3
Huiswerkbegeleiding
4
1,4%
4
Hulp bij loodgieterklusjes
4
1,4%
2
Oppas
4
1,4%
3
Hulp bij (belasting)formulieren invullen
3
1,0%
3
Begeleiding bij bezoek ziekenhuis/arts/tandarts
1
0,3%
1
Hulp bij inpakken
1
0,3%
1
Hulp bij vloer leggen
1
0,3%
0