2015

Jaarverslag 2015

Wat doet Burennetwerk Gouda
Burennetwerk Gouda is een praktisch hulpmiddel om vraag en aanbod van eenvoudige hulp bij elkaar te brengen. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Gouda en zoekt de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, diaconale stichtingen en maatschappelijke organisaties.
We willen meewerken aan een stad waar mensen naar elkaar omzien.
Wij bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden, zoals:
    • even wandelen of met de rolstoel eropuit;
    • samen een kopje koffie drinken;
    • bezoek aan een zorgloket of arts;
    • klusjes in en om het huis;
    • hulp bij het invullen van documenten;
    • ondersteuning van mantelzorgers.

Het gaat om hulp die door één vrijwilliger per hulpvraag kan worden geboden. Hij of zij komt kosteloos helpen. Wij vergoeden echter niet de kosten van eventueel benodigde materialen of vervoer.

Natuurlijk zijn er al buurten in Gouda waar mensen elkaar helpen. Toch leert de ervaring dat veel mensen nog steeds een hoge drempel ervaren om een ander om hulp te vragen. Voor mensen zonder een sociaal netwerk is de stap om hulp te vragen - al is het maar voor iets kleins - soms nog moeilijker.

Andersom is het ook niet altijd makkelijk om hulp aan te bieden. Want hoe weet je of iemand jouw hulp kan gebruiken en of diegene jouw aanbod wel op prijs stelt? Mensen die in principe een ander wel willen helpen dringen zich niet zomaar op aan anderen.

Waar werken wij
Burennetwerk Gouda heeft een groeiend netwerk. Indien we de cliënt, dierbare of kennis niet kunnen helpen, proberen we de hulpvraag door te verwijzen naar een andere (vrijwilligers)organisatie.

Bestuur
In februari 2015 is voor het eerst het nieuwe bestuur samengekomen. Het bestuur is  van start gegaan met het benoemen van de bestuursleden en de bijbehorende functieverdeling:
Gerard Schotanus
  
  Voorzitter
Jan Zeer
            Secretaris
Dick Dreschler
            Penningmeester
Annemarie Cats-Stolk
  PR / bestuurslid
Alie de Ronde-ten Kate
  Matchmaker /bestuurslid
Joyce Schoon, diaconaal consulent, van de PKN Gouda heeft in 2013 en begin 2014 veel werk verricht bij de oprichting van het Burennetwerk Gouda. Zij was direct betrokken en heeft veel voorbereidingen gedaan voor het project Burennetwerk Gouda:
     - subsidieaanvragen versturen
          - ontwerp van logo en PR materiaal
          - het werven van vrijwillige Matchmakers en Buurtcontactpersonen
          - het regelen van de website en database (de ‘tool’ waarmee de
            matchmakers hulpvragen aan hulpbieders koppelen)
          - het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
Alle taken die Joyce voorheen deed voor het bestuur zijn nu verdeeld over de
bestuursleden, behalve haar taak als voorzitter van de Matchmakers. Het voorzitterschap zal ze samen met de voorzitter van het Burennetwerk Gouda delen.

Concept statuten
Er is een concept statuut opgesteld en verspreid aan alle bestuursleden en alle leden van het Diaconaal Platform, die op hun beurt het concept hebben aan hun achterban. Daarna zijn alle punten en wijzigingen opgenomen in de statuten. In september hebben enkele participanten de laatste wijzigingen doorgenomen en de wijzigingen doorgevoerd in de statuten.
Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) en de Algemene kerkenraad hebben hun goedkeuring gegeven over de inhoud van de statuten.
In januari 2016 zijn de statuten ondertekend bij de notaris

Public Relations (PR)
Om het  burennetwerk nog beter op de kaart te zetten zijn een aantal acties uitgezet:
Folders, flyers weer up to date maken.
Flyers rondbrengen bij huisartspraktijken, apothekers en kringloop- winkels.
De nieuwsbrief nog beter gaan benutten, vooral zichtbaar maken (duidelijk logo).
Goede contacten houden met het Diaconaal Platform en de kerken.
De Website en Facebook up to date houden:
Citaten of anekdoten van matchmakers of hulpverleners.
Bekendmaking wie we zijn en wat we doen in de plaatselijke dagbladen.
De bovenstaande punten hebben als doel dat zich meer hulpverleners en
buurtcontactpersonen aanmelden.

Veel positieve reacties ontvangen uit de huisartspraktijken, apothekers en kringloop- winkels voor het flyeren.
Er is een promotie filmpje gemaakt over de werkzaamheden van het Burennetwerk. Deze is te zien op de website van het Burennetwerk Gouda

Wat doet een matchmaker
Hulpvragen komen binnen via de website (www.burennetwerk.stichtinghip.nl/hulp-aanvragen.html) of via de telefoon. Soms wordt de hulpvraag gesteld door mensen zelf die de hulp nodig hebben. Soms wordt de hulpvraag door een ander gesteld, bijvoorbeeld door een familielid of door een professionele hulpverlener. In dat geval fungeert diegene als contactpersoon voor de hulpvraag. De Matchmakers bellen meestal met de hulpvrager om de vraag helder en afgebakend te krijgen. Soms is de hulpvraag te vaag, te groot of niet passend bij wat wij van een vrijwilliger kunnen verwachten. Dan helpt de Matchmaker om de vraag passender te maken.

Nadat een hulpvraag is ingevoerd, gaat de Matchmaker op zoek naar een passende hulpbieder. Dit gebeurt met behulp van het computerprogramma. De Matchmaker benadert één of meerdere hulpbieders via de mail of de telefoon. Zodra iemand positief reageert is er een Match. De Hulpbieder krijgt dan de contactgegevens van de Hulpvrager en de eerste afspraak kan gemaakt worden. Na vier weken krijgen zowel Hulpvrager als Hulpbieder een mail of alles naar wens is verlopen. Door middel van deze feedback kunnen we een redelijk beeld krijgen van hoe de contacten verlopen en wat er wel en niet goed gaat.
In 2015 hebben Lenie Boon en Paula Luiten afscheid genomen als Matchmaker. Gelukkig hebben Alie de Ronde (bestuurslid), Else de Leede en Ada Hartog het Matchmakers team weer  versterkt.

Er is geen goed alternatief woord voor matchmaker beschikbaar. Het bestuur heeft  besloten de naam matchmaker niet te wijzigen.

Het computer programma waarmee de matchmakers moeten werken, moet regelmatig verbeterd worden. De matchmakers geven aan het bestuur door welke wijzigingen moeten plaatsvinden. De voorzitter geeft dit door aan het HIP.

Nieuwsbrieven
Er zijn dit jaar 3 nieuwsbrieven uitgebracht. De nieuwsbrief is voor alle leden van het Burennetwerk Gouda,  participanten, sympathisanten en maatschappelijke instanties.

Vrijwilligersverzekering en vrijwilligersovereenkomst
Alle vrijwilligers (hulpbieders, matchmakers en bestuursleden) van het Burennetwerk zijn automatisch verzekerd bij de gemeente Gouda. De gemeente Gouda heeft voor alle vrijwilligers van het Burennetwerk de VGN Vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze collectieve verzekering biedt een vangnet voor de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk. Vangnet wil zeggen dat de verzekering een secundaire dekking is.
Voor de 4 matchmakers is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld.

Vrijwilligersmarkt
Op 18 september 2015 was er een vrijwilligersmarkt in het Huis van de stad. Het  Burennetwerk Gouda was ook vertegenwoordigd. Onze stand werd goed bezocht, er was veel interesse in onze activiteiten als Burennetwerk.

Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond werd gehouden op 25 september 2015. Hierbij werden alle hulpbieders, buurtcontactpersonen, matchmakers en het bestuur uitgenodigd. Deze avond werd gehouden in het inloophuis Domino aan de Westhaven 31c te Gouda.
Programma indeling:
Inloop met koffie en gebak
Welkom door voorzitter Burennetwerk
Voorstellen bestuursleden
Promotie film Burennetwerk
Vraag en antwoorden stellen
Afscheid matchmakers
Fotowedstrijd

Korte samenvatting over deze avond:
o
Redelijke opkomst
o
Goede voorlichting
o
Leuke verhalen
o
Deze bijeenkomst om het jaar houden
o
Was goed om de vrijwilligers op deze wijze te leren kennen
o
Zijn veel vragen gesteld en enkele vragen zijn beantwoord.

Buurtcontactpersonenoverleg
Op 5 november is er een overleg geweest met de vrijwilligers/buurtcontactpersonen.
De coördinatie is in handen van Paula Luiten en zij houdt de contact met de buurtcontactpersonen.
Het was een heel plezierige vergadering met veel betrokkenheid. De vragen die er werden gesteld zijn door Paula beantwoord.
Het komt soms voor dat iemand die hulp heeft ontvangen met enige aandrang geld wil geven. Dit kan door een donatie te geven aan het Burennetwerk. Als we een stichting zijn beschikken we ook over een bankrekening en kan daarop gedoneerd worden. (Dit is per februari 2016 gerealiseerd en staat op onze website).

Resultaten van het Burennetwerk Gouda
Vanaf 2014 tot heden hebben zich 186 vrijwilligers aangesloten bij Burennetwerk Gouda. Een deel van de hulpbieders heeft dus al vaker iemand geholpen en een ander deel van de hulpbieders is nog niet aan een hulpvraag gekoppeld. De Matchmakers proberen zoveel mogelijk te variëren in de vrijwilligers die ze benaderen voor de inkomende hulpvragen, maar voor sommige categorieën hulp is meer vraag dan voor andere categorieën hulp. Ook reageert de ene vrijwilliger vaker positief op een hulpvraag dan een ander.  
In totaal zijn er 158 gerealiseerde ‘matches’ geweest in het jaar 2015. Meer dan de helft van deze hulpvragen betreft hulp voor een langere periode.
Aantallen hulpvragen en gerealiseerde ‘matches’
Aantal Matches = het aantal succesvol gekoppelde hulpvragen aan een vrijwilliger
In het jaar 2015 zijn er 272 hulpvragen ingediend. Waarvan er dus 158 succesvol gekoppeld aan een hulpvraag.

Aantal hulpvragen per hulpcategorie
Bezoeken
49
18,0%

Hulp bij boodschappen
26
  9,6%

Wandelen
26
  9,6%

Vervoer naar ziekenhuis/arts/tandarts
23
  8,5%

Hulp in de tuin
20
       7,4%

Er op uit
15
  5,5%

Hulp bij computer/techniek
13
  4,8%

Mankracht
13
       4,8%

Hulp bij administratie
11
  4,0%

Hulp bij elektraklusjes
11
  4,0%

Taalondersteuning
10
  3,7%

Voedselpakket ophalen
  9
  3,3%

Hulp bij verven
  7
  2,6%

Hulp bij dingen ophangen
  6
       2,2%

Hulp bij meubels in elkaar zetten
   
  6
  2,2%

Hulp bij schoonmaken
  6
  2,2%

Begeleiding bij bezoek ziekenhuis/arts
  4
  1,5%

Hulp bij opruimen/ordenen
  4
  1,5%

Oppas
  4
       1,5%

Hulp bij behangen
  3
  1,1%

Huiswerkbegeleiding
  2
  0,7%

Hulp bij (belasting)formulieren invullen
  2
  0,7%

Hulp bij vloer leggen
  2
  0,7%


Begroting, dekking en gerealiseerde kosten
Bijgaand is het kostenoverzicht voor onze projecten. De totale project kosten vanaf 2013 bedraagt € 63.700. De totale dekking uit de verkregen gelden bedraagt € 63.700. Begroting voor 2015 was € 28.600 en de werkelijke kosten kwamen uit op € 27.794.
De begroting voor 2016 is vastgesteld op € 14.000.
Op de volgende pagina een gedetailleerd overzicht van de begroting.


Begroting Burennetwerk

2016
totale
        2015
        2015
        2014
          2014

begroting
projectkst
begroting
werkelijk
begroting
werkelijk

1 coördinator
0
     35.430
     13.520
     16.000
     27.040
       11.830

2 database
1.000
     12.366
       8.580
  9.033
  8.000
       333

3 communicatie
2.000
       1.780
  1.000
     308
        0
            988

4 ondersteuning vrijwilligers
2.000
       6.760
         0
        0
       6.760
    6.760
 
5 samenwerkingspartners
 
 0
       3.380
         0
        0
       3.380
    3.380
 
6 website
2.000
       1.000
   1.000
  1.000
  7.500
          0
 
7 onkostenvergd. vrijwilligers
2.000
       2.015
     500
     484
  5.500
    1.531
 
8 overige onkosten
4.000
    
     969
  4.000
     969
  3.500
          0
 
9 onvoorzien
1.000
         
   0
  
   0
         0
  1.320
          0

totaal kosten
                        14.000
     63.700
     28.600
      27.794
63.000
        24.822Dekkingsplan

Fonds of stichting
Toegezegd bedrag
Gemeente Gouda
5.000
Oranjefonds
   20.000
SKAN
   20.000
Kerk en Wereld
8.000
Eigen bijdrage Diaconie PKN Gouda
   10.700
TOTAAL
   63.700