Gedragscode Burennetwerk Gouda

Hart voor Helpen
Bij Burennetwerk Gouda hebben we Hart voor Helpen. Wij vormen een baken van hoop voor buurtgenoten zonder een sociaal netwerk. Onbaatzuchtige hulp bij alledaagse dingen, door een actief netwerk van behulpzame vrijwilligers.

Dienstbaar
Wij doen wat we geloven en geloven wat we doen. Binnen onze kracht willen we alle hulpvragen beantwoorden.

Daadkrachtig
Wij streven naar lokale slagkracht met korte lijnen. Door intrinsiek gemotiveerde mensen, zodat hulpvragen snel worden beantwoord.

Eenvoudig
Wij maken het bieden van hulp eenvoudiger. Door hulpvraag en -aanbod zichtbaar en toegankelijk te maken. Zo ondersteunen we hen die vanuit hun hart willen helpen.

Nabij
Hulp wordt geboden in nabije leefomgeving van hulpvragers door buurt- en wijkbewoners.

Verbindend
Burennetwerk Gouda verbindt: individu en organisaties met netwerken, hulpvraag met hulpaanbod.

Meer informatie?
Je kan in een situatie terecht komen waar je moeite mee hebt. Hoe ga je bijvoor¬beeld om met mensen die meer vragen dan je had verwacht en meer dan waarvoor je door Burennetwerk bent benaderd? Op onze website vind je tips om deze situaties te voorko¬men of om de situatie minder ongemakkelijk voor je te maken. Zie tips hulpbieders


Wij gedragen ons Burennetwerk Gouda
Stichting Burennetwerk Gouda zet zich met haar dienst¬verlening in om te helpen waar geen helper is. Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Deze gedragscode is een helder houvast over hoe we met elkaar om willen gaan.

Respect en privacy
Wij respecteren de privacy en zelfstandigheid van hulpvragers. Wij onthouden ons van elke
vorm van ongewenst gedrag op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homo seksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap. Ongewenst gedrag keuren wij af. Onder ongewenst gedrag verstaan wij: agressie (inclusief pesten en mishandeling), (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Elke vrijwilliger biedt praktische en morele steun binnen de grenzen van de hulpvraag. Wij
gedragen ons betrouwbaar, zorgvuldig en integer. Wij gaan flexibel om met de situatie van de hulpvrager, maar waken er tevens voor dat wij in het kader van de hulpvraag onze eigen grenzen aangeven en handhaven.

Wij zijn ons bewust van de kwetsbare positie van de hulpvrager. Wij gaan zorgvuldig om
met de informatie die we tijdens hulpvragen ontvangen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht en beschou¬wen deze informatie als vertrouwelijk, tenzij een wettelijke meldplicht anders voorschrijft. Wij bieden onze hulp vrijwillig en vrij van giften aan. Als iemand ons een bedankje wil geven, dan nemen we dit alleen aan als dit niet de redelijkheid (bv. bosje bloemen, fles wijn) te boven gaat. Mocht iemand een financiële gift willen geven, dan vragen wij dit naar de (lokale) stichting over te maken.