ANBI status

naam
Stichting Burennetwerk Gouda
RSIN
85.60.17.541
adres
Kramersweg 15, 2804 JX  Gouda

doelstelling

De stichting stelt zich tot doel hulp en ondersteuning, coördinatie en/of doorverwijzing te bieden aan mensen met een praktische en sociale hulpvraag. De hulp en ondersteuning is, zoveel als mogelijk, gericht op het herstel van de eigen kracht (en het eigen netwerk) van de hulpvrager. De stichting werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

beleidsplan

klik hier voor meer informatie

bestuursleden

Gerard Schotanus (voorzitter), Jan Zeer (secretaris), Dick Dreschler
(penningmeester), Annemarie Cats en Alie de Ronde
beloningsbeleid de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

verslag activiteiten

lees onze laatste jaarverslagen

Financiën
begroting 2016
Organisatiekosten
- huren en doorontwikkelen database
1.000
- marketing en communicatie
2.000
- website
2.000
 
 
5.000
Uitvoeringskosten
- ondersteuning vrijwilligers
2.000
- onkostenvergoeding vrijwilligers
2.000
  
4.000
Overige kosten
- overige onkosten
4.000
- onvoorzien
1.000
  
5.000
14.000
Baten, subsidie gemeente Gouda
5.000
Overige baten, eigen bijdragen diaconieën
9.000
14.000
kosten minus baten
         
   0